خلاصه ای از هزینه ها

مالیات انتقال سند

چهآر درصد از قیمت پایه ملک که در سازمان ثبت اسناد و املاک ترکیه ثبت شده و معمولا کمتر از قیمت واقعی آن می باشد و رقم آن تقریبا بین ۸۰۰ تا ۱۵۰۰ یورو بوده و تنها در یکی از بانک های دولتی ترکیه قابل پرداخت میباشد


سازمان ثبت اسناد و املاک ترکیه یا کاداستر

هزینه ثبت در سازمان ثبت اسناد و املاک, هزینه های مرتبط با اموراداری, مترجم رسمی, تهیه و صدور سند مالکیت

تقریبا٢٥٠ یورو


وکالتنامه رسمی و محضری درصورت عدم امکان حضورشما درترکیه جهت امضا وتحویل سند مالکیت

تقریبا١٠٠ یورو


گزارش کامل - ایسکان, تنها درمورد املاک نوساز

تقریبا٣٥٠ یورو بر اساس متراژ وموقعیت ملک


انرژی

برق

کنتورجدید: تقریبا١٥٠ یورو, یکبار پرداخت

تغیرنام کنتورفعال: تقریبا٦٠ یورو, یکبار پرداخت

قیمت برق: تقریبا ۱۰ سنت/ یورو بابت هرکیلو وات ساعت

آب

کنتورجدید: تقریبا١٥٠ یورو, یکبار پرداخت

تغیرنام کنتورفعال: تقریبا٦٠ یورو, یکبار پرداخت

هزینه آب: تقریبا ۷۵ سنت/ یورو بابت هرمتر مکعب


هزینه های سالیانه

مالیات ملک

یک دهم درصد ارزش ملک که توسط شهرداری محل تعیین گردیده و هرسال پیش از پایان ماه می پرداخت آن الزامی می باشد